Sprawozdanie z działalności Sekcji Niewydolności Serca w latach 2013-2015

Nazwa Sekcji/Asocjacji Asocjacja Niewydolności Serca PTK

Liczba członków na dzień 30.06.2015

459

Stan finansów

110 697,01 zł

Zorganizowane konferencje Sekcji/Asocjacji

Konferencja Ogólnopolska SNS Kraków
14.06.2013 – 350 uczestników

Konferencja Ogólnopolska SNS Warszawa
25-26.04.2014 - 60 uczestn.

Konferencja Ogólnopolska SNS Kraków
11-12.06.2015 – 400 uczestników 

Zorganizowane Sesje na konferencjach PTK, innych Sekcji/Asocjacji

Kongres PTK Poznań 2013
– "Kontrowersje w leczeniu niewydolności serca"

Kongres PTK Poznań 2014
- "Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale?"

Kongres PTK Wrocław 2015
– "Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową"

Sesje zgromadziły po ok. 70-120 uczestników 

Zorganizowane szkolenia dla lekarzy

Warsztaty Niewydolności Serca Kraków
7.11.2014

Warsztaty Spiroergometryczne Poznań
7 i 27.06.2014

Warsztaty zgromadziły po ok. 120-250 uczestników 

Patronat nad szkoleniami

Bałtyckie Dni Kardiologii
4.10.2014

Warsztaty Niewydolności Serca w Łodzi
21.02.2015

Sesja dot. niewydolności serca na Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Rodzinnej
Zakopane 31.05.2014

Pod patronatem Sekcji, w różnych miastach Polski prowadzone były szkolenia dla lekarzy pt.  „Niewydolność serca 2014”

Przeprowadzono 6 edycji –łącznie 600 osób

Organizacja szkoleń i sesji dla średniego personelu medycznego

Sesja dla pielęgniarek podczas Ogólnopolskiej Konferencji SNS Kraków
11-12.06.2015 – ok. 80 pielęgniarek

Udział w tworzeniu standardów, zaleceń

Mamcarz A, Filipiak KJ, Drożdż J, Nessler J, Tykarski A, Niemczyk M, Wożakowska-Kapłon B. Diuretyki pętlowe stare i nowe - czym się kierować przy wyborze leku? Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej i Sekcję Niewydolności Serca PTK.
Kardiol Pol. 2015;73(3):225-32

Nessler J, Windak A, Oleszczyk M, Golińska-Grybała K, Gackowski A. „Zasady postępowania w niewydolności serca. Wytyczne KLR w Polsce oraz Sekcji Niewydolności Serca PTK” Medycyna Praktyczna,Wydanie Specjalne - Lekarz Rodzinny  1/2015,   

Udział w pracach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ

Spotkanie w ramach Sejmowej Komisji Zdrowia (2014) 3 konferencje prasowe mające na celu propagowanie wiedzy o niewydolności serca (sprawozdanie w załączeniu).

Liczba ufundowanych grantów na wyjazdy na konferencje zagraniczne

Przyznano 3 granty wyjazdowe na Kongres Heart Failure dla autora najlepszej pracy plakatowej podczas Konferencji SNS w Krakowie

Dotychczas zrealizowano 1 z nich.

Inne granty

Nie dotyczy

Czy Sekcja/Asocjacja przyznaje certyfikaty?
Liczba przyznanych w ostatniej kadencji

Nie dotyczy

Współpraca z innymi Sekcjami/ Asocjacjami Towarzystwami Naukowymi

Kolegium Lekarzy Rodzinnych - wspólnie opracowano wytyczne (p. wyżej)

Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej  opracowanie stanowiska dot. Stosowania diuretyków (p. wyżej)

Przygotowanie sesji na Konferencji „Niewydolność serca – praktyczne rekomendacje”- w  Łodzi

Sekcja Echokardiografii PTK – sesja podczas konferencji Bałtyckie Dni Kardiologii 2014 i 2015

Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej  i  Telemedycyny – przygotowanie 2 sesji podczas Konferencji w Kościelisku 2014 i 2015 roku

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Heart Failure Association of the ESC w dziedzinie:
- propagowania wiedzy o niewydolności serca Global Heart Failure Awarness Programme.
- promowania przyszłej specjalizacji Heart Failure Specialist of Tomorrow (HoT)
- włączenie się w europejskie obchody Dnia świadomości Niewydolności Serca

Inne ważne osiągnięcia

Zorganizowano po raz pierwszy w Polsce Obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca
Kraków 25.05.2014
oraz kolejnego
Kraków 13.06.2015

konferencje prasowe w Warszawie…?

przygotowano  „Paszport Pacjenta z Niewydolnością Serca”, który ma wspomagać samokontrolę objawów oraz poprawić komunikację pomiędzy lekarzami sprawującymi opiekę nad chorymi z niewydolnością serca.

Adres strony www oraz data ostatniej aktualizacji

www.niewydolnosc-serca.pl
09.2015

Najważniejsze osiągnięcia podczas kadencji

Przygotowno Paszport Niewydolności Serca - p. wyżej

Opracowano Uzgodnione z Kolegium Lekarzy Rodzinnych „Zasady postępowania w niewydolności serca. p.wyżej

Pod patronatem Sekcji rozpoczęto redagowanie działu poświęconego

Opublikowano 2 internetowe „newsletters” o niewydolności serca skierowane do lekarzy POZ w serwisie internetowym Medycyna Praktyczna.

W maju 2014r, i czerwcu 2015r. po patronatem Sekcji,  zorganizowano po raz pierwszy w Polsce Centralne Obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca na Rynku Głównym w Krakowie. W ten sposób Polska  dołączyła do międzynarodowej inicjatywy Heart Failure Awarness Day promowanej przez Heart Failure Association – poświęcona temu strona internetowa: www.niewydolnoscserca.com.pl

Zorganizowano 2 konferencje prasowe w Warszawie w związku z organizacją Dnia Świadomości Niewydolności Serca mające na celu zainteresowanie mediów i opinii publicznej problemem niewydolności serca 21 maja 2014 i 09.06. 2015 roku. Uczestniczyło w nich odpowiednio 22 i 28 dziennikarzy. Zaowocowało to licznymi notatkami prasowymi dotyczącymi niewydolności serca (program obu konferencji w załącznikach).

Opublikowano  2 artykuły w Gazecie Wyborczej - dodatek Zdrowie, Pulsie Medycyny oraz innych czasopismach.

Nagrany został program telewizyjny, który emitowany był w lokalnej telewizji krakowskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.niewydolnoscserca.pl

Zorganizowano 2 wystąpienia w TVP Kraków w programie Tematy Dnia

Plany na przyszłość

Kontynuacja aktywności edukacyjnej i wydawniczej. Kontakty z mediami mające na celu propagowanie wiedzy o problemie epidemiologicznym staje się niewydolność serca. Lobbowanie na rzecz poprawy organizacji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca przy wsparciu European Heart Failure Association i funkcję „Ambasadora Niewydolności Serca HFA“. Organizacja kolejnego Dnia Świadomości NS oraz kolejnej Konferencji Ogólnopolskiej NS w Poznaniu.

Data 28.09.2015
Załąłczniki PDF:

 1. Sprawozdanie Sekcji
 2. Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca - Kraków 2013
 3. Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca - Warszawa 2014
 4. Program III Warsztatów Niewydolności Serca - Kraków 2014
 5. Konferencja Prasowa - Warszawa 2014
 6. Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca - Kraków 2015
 7. Lekarz Rodzinny - Zasady postępowania w niewydolności serca
 8. Paszport Pacjenta z Niewydolnością Serca
 9. Plakat Dnia Świadomości Niewydolności Serca - Kraków 2014
 10. Ulotka Dnia Świadomości Niewydolności Serca - Kraków 2015
 11. Plakat Dnia Świadomości Niewydolności Serca - Kraków 2015
 12. Raport z publikacji